STANOVY SPOLKU

malý ROSŤA z.s.

§ 1Název a sídlo

1. Spolek s názvem malý ROSŤA (dále jen „Spolek) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Spolek je volným, samosprávným, dobrovolným a nezávislým svazkem fyzických osob z České republiky i zahraničí, jejichž zájmem je pomáhat rodinám, nemocnicím a dalším zařízením a institucím pečující o děti dříve narozené, tj. svazek maminek, tatínků, dobrovolných pracovníků a zájemců o tuto činnost.

3. Název spolku:        malý ROSŤA z.s.

4. Sídlo spolku:          Berkova 1396/44, Brno, Královo Pole, PSČ: 612 00

§ 2

Účel, hlavní a vedlejší a činnost spolku

1. Základním účelem Spolku je v České republice pomáhat rodinám, nemocnicím a dalším zařízením a institucím pečujícím o děti dříve narozené a související činnosti, zastupování členů při jednáních s orgány státní správy a třetími osobami.

2. Svého poslání dosahuje Spolek tím, že:

a.              sdružuje zájemce o pomoc rodinám, nemocnicím a institucím pečující o děti dříve narozené

b.              hájí zájmy svých členů

c.              popularizuje tuto činnost u široké veřejnosti

d.              vytváří podmínky pro vznik a realizaci zájmu široké veřejnosti o tuto činnost

e.              organizuje akce, jejichž výsledkem je podpora dříve narozených dětí a jejich  rodičů  

f.               emoční podpora rodin s nedonošenými dětmi - sdílení zkušeností s rodiči, kteří podobnou situaci prožili

g.              snaží se o zkvalitnění pobytu matek a pracovního prostředí personálu ve FN

 

3. Spolek k podpoře své hlavní činnosti provozuje i následující vedlejší hospodářskou činnost:

a.         zajišťuje informování široké veřejnosti o své činnosti

b.         pořádání výstav, prodejních trhů, výrobu a prodej reklamních předmětů e-shopu či

           přímého prodeje

c.         pořádáním veřejné sbírky dle platných právních předpisů

4. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

§ 3

Vznik a zánik členství

1. Vnitřní poměry ve Spolku:

Vnitřní poměry ve Spolku jsou založeny na principu dobrovolnosti členství, rovnosti členů bez ohledu na jejich rasovou, etnickou, náboženskou a politickou příslušnost, na demokratických principech rozhodování a řízení činnosti a na dobrovolně přijatém principu osobní odpovědnosti.

 

2. Vznik členství:

2.1.  Členem Spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.

2.2. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí Spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na nejbližším zasedání. Prvními členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi Spolku.

 

3. Práva člena Spolku:

a) podílet se na činnosti Spolku,

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření Spolku,

c) volit orgány Spolku,

d) být volen do orgánů Spolku,

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti Spolku.

 

4.  Povinnosti člena Spolku:

a) dodržovat stanovy Spolku,

b) podílet se na činnosti Spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, do nichž byl jmenován či volen,

d) platit členské příspěvky.

 

5. Zánik členství:

Členství zaniká:

a) doručením písemného oznámením o vystoupení člena předsedovi Spolku,

b) úmrtním člena,

c) zánikem Spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí Spolku.

 

§ 4

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze svolávána statutárním orgánem nejméně jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby.

Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina všech členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

§ 5

Statutární orgán Spolku

1. Statutárním orgánem Spolku je jeden předseda Spolku. Je volen a odvoláván členskou schůzí. Funkční období předsedy spolku je 10 (deset) let.

2. Jménem Spolku je oprávněn jednat předseda Spolku.

§ 6

Hospodaření Spolku

Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

Zdrojem příjmů Spolku jsou zejména:

a.              členské příspěvky

b.              dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

c.              dary právnických a fyzických osob z České republiky i ze zahraničí

d.              příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře hlavní činnosti

           spolku nebo k hospodárnému využití spolkového majetku

e.              příjmy z prodeje spolkového majetku.

 

Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši pokrývající náklady související s členstvím ve Spolku. Výši členských příspěvků stanoví předseda Spolku.

§ 7

Zrušení a zánik Spolku

1. O zrušení Spolku rozhoduje členská schůze. K přijetí rozhodnutí o zrušení Spolku je třeba 100% většiny hlasů přítomných členů Spolku.

2. Za podmínek stanovených Občanským zákoníkem může o zrušení Spolku rozhodnout soud.

3. Při zrušení Spolku s likvidací jmenuje členská schůze likvidátora, který vypořádá majetek Spolku, vyrovná dluhy věřitelům a naloží s likvidačním zůstatkem v souladu se zákonem.

4. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Předseda Spolku. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze.

§ 8

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy těmito Stanovami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

2. Tyto Stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí Spolku konanou v Brně dne 15.5..2018.

3. Úplné znění Stanov je trvale uloženo v sídle Spolku a bude zveřejněno ve spolkovém rejstříku místně příslušného rejstříkového soudu.

V Brně dne: 15.5.2018